زمینه های تخصصی

آبیاری تحت فشار

تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی

خطوط انتقال آب

ایستگاه پمپاژ آب

بند انحرافی

شبکه آبیاری

آبخیزداری و منابع طبیعی

شهرک های گلخانه ای

مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی