آبخیزداری و منابع طبیعی

 

لیست قرارداد های منابع طبیعی و آبخیزداری

 

ردیف

موضوع قرار دادهاي انجام شده

کارفرما

محل اجرا

1

مطالعات جامع منابع طبیعی و آبخیزداری در حوضه آبخیز خوشنام

(شماره قرارداد 72/2567/93 – تاریخ 16/02/93)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

شهرستان ابهر

2

انجام خدمات مدیریت طرح مطالعات جامع آبخیزداری در حوضه آبخیز دوتپه خدابنده و بازنگری مطالعات آبخیزداری حوضه آبخیز ذاکر واقع در شهرستان زنجان

(شماره قرارداد 11/72/498/95 – تاریخ 01/09/95)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

شهرستان خدابنده و
شهرستان زنجان

 

 


Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی