شهرک های کشاورزی و گلخانه

 

لیست پروژه های شهرک های کشاورزی 

 

ردیف

موضوع قرار دادهاي انجام شده

کارفرما

محل اجرا

1

مطالعات بهنگام سازی، تهیه و طراحی نقشه ها و برآورد ریزمتره مجتمع گلخانه ای وحدت ابهر

(شماره قرارداد 94/02/4679– تاریخ 94/08/18)

شرکت شهرک های کشاورزی

شهرستان ابهر

 

 

 Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

  
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی